ΥΛΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθορισ΅ός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων ΅αθη΅άτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νό΅ου 2525/97 (ΦΕΚ Α' 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του νό΅ου 2909/01 (ΦΕΚ Α' 90) «Ρυθμίσεις θε΅άτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ Α' 65) «Αξιολόγηση των ΅αθητών του Ενιαίου Λυκείου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νό΅ου 3475/06 (ΦΕΚ Α' 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νο΅οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε ΅ε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισ΅ού.
6. Τη ΅ε αρ. προ 63442!Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ Β' 921) Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα Γ' τάξης Η΅ερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» και τη ΅ε αρ. ΠΡο 106529!Γ2/28-9-2007 Υ.Α. «Τροποποίηση της ΅ε αρ. ΠΡο 63442!Γ2/27 -8-2005 ως προς την ονο΅ασία του ΅αθή΅ατος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
7. Την πράξη 09/2011 του τ΅ή΅ατος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού ινστιτούτου.
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων ΅αθη΅άτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012 ως εξήςΥΛΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ